Di tích Quốc gia đặc biệt
Di tích Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Trị.

XEM THÊM VỀ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT
KHU VỰC ĐÔI BỜ CẦU HIỀN LƯƠNG - BẾN HẢI: BIỂU TƯỢNG Ý CHÍ VÀ KHÁT VỌNG THỐNG NHẤT Di tích Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh.