Di tích Quốc gia đặc biệt
Di tích Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972.
XEM THÊM VỀ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT
Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Di tích Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Trị. Di tích Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh.