Đề tài nghiên cứu khoa học
Đổi mới nhằm đa dạng hóa, xã hội hóa hoạt động của các bảo tàng ở Việt Nam

Cập nhật ngày: 7/31/2019 6:23:42 PM

Cấp    Bộ
Tác giả    Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Quốc Bình
Thời gian thực hiện    2 năm (Từ 1998 - 1999)
Năm hoàn thành    1999

XEM THÊM VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu bảo tồn hệ thống tượng tròn trong di tích kiến trúc truyền thống vùng châu thổ Bắc Bộ Một số sưu tập tiền cổ bằng kim loại có niên hiệu Việt Nam và Trung Quốc được phát hiện ở Việt Nam Nghiên cứu nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa làng (Từ thực tiễn một số làng Việt cổ)