Đề tài nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa làng (Từ thực tiễn một số làng Việt cổ)

Cập nhật ngày: 7/31/2019 6:17:34 PM

Cấp    Bộ
Tác giả    Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Văn Bài
Thời gian thực hiện    3 năm (Từ 2002 - 2005)
Năm hoàn thành    2005

XEM THÊM VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu bảo tồn hệ thống tượng tròn trong di tích kiến trúc truyền thống vùng châu thổ Bắc Bộ Một số sưu tập tiền cổ bằng kim loại có niên hiệu Việt Nam và Trung Quốc được phát hiện ở Việt Nam Đổi mới nhằm đa dạng hóa, xã hội hóa hoạt động của các bảo tàng ở Việt Nam