Tin hoạt động
TẬP HUẤN KIỂM KÊ, SƯU TẦM, TƯ LIỆU HOÁ DI SẢN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

Cập nhật ngày: 11/29/2023 3:40:17 PM

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/2/2022 của Thủ thướng Chính phủ về việc Phê duyệt chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 2234/BVHTTDL-KHTC ngày 27/6/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-SVHTTDL ngày 04/8/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tháng 11 năm 2023, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện: Cam Lộ, Gio Linh và Hải Lăng tổ chức tập huấn về kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn liền với phát triển du lịch nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại địa bàn các xã: Cam Chính, Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ), Gio An, Gio Sơn, Hải Thái (huyện Gio Linh), Hải Ba, Hải Hưng (huyện Hải Lăng).

Ngày 6/11/2023, tổ chức tập huấn tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ

Thành phần tham dự lớp tập huấn gồm: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh; viên chức phòng Nghiên cứu, Trưng bày và Tuyên truyền; Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin; Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể dục thể thao các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hải Lăng; Lãnh đạo và công chức văn hoá các xã, trưởng thôn, trưởng làng văn hóa, những người có uy tín của cộng đồng, các nghệ nhân hiểu biết, nắm giữ, thực hành và truyền dạy các di sản văn hoá truyền thống tại các địa phương.

Ngày 20/11/2023, tổ chức tập huấn tại xã Gio An, huyện Gio Linh

 

Nội dung tập huấn: Phổ biến những văn bản pháp luật liên quan, như: Luật di sản văn hóa, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những nội dung liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; giới thiệu những nội dung, văn bản của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống, bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Di sản văn hóa vật thể bao gồm: Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (gọi là di tích); Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Di sản văn hóa phi vật thể bao gồm: Tiếng nói, chữ nói; Ngữ văn dân dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội; Lễ hội truyền thống; Nghề thủ công truyền thống, Tri thức dân gian; thông qua danh mục các di sản văn hóa truyền thống được khảo sát, kiểm kê và chọn để tư liệu hóa, lập hồ sơ di sản nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với du lịch ở từng địa phương.

Ngày 27/11/2023, tổ chức tập huấn tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng

hông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo UBND,  công chức văn hóa xã, trưởng thôn, nghệ nhân - những người thực hành, gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống hiểu rõ hơn về giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương để có thông tin, kiến thức nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sưu tầm, nghiên cứu, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống tại các địa phương. 

                                                                                                                                                                                  Thanh Bình

XEM THÊM VỀ TIN HOẠT ĐỘNG
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024 ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH SÊ KÔNG, NƯỚC CHDCND LÀO THĂM DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC VIẾNG THĂM DI TÍCH LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG TRỊ ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH CHAMPASAK, NƯỚC CHDCND LÀO THĂM DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC HỌP BÀN PHƯƠNG ÁN TRÙNG TU TÔN TẠO DI TÍCH QUỐC GIA ĐÌNH LÀNG HÀ THƯỢNG TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU CHỦ ĐỀ "TRƯỜNG SA, HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ" HOẠT ĐỘNG “NHUỘM XANH CẦU HIỀN LƯƠNG” LẦN THỨ 2 ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC  TRƯƠNG TẤN SANG VIẾNG THĂM DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ HỘI ĐỒNG DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA KHẢO SÁT CÁC DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT VÀ BẢO VẬT QUỐC GIA DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT “THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ” MỞ CỬA PHỤC VỤ DU KHÁCH THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM VÀO BAN ĐÊM